Διακήρυξη Εκμίσθωσης του Κυλικείου της ΑΕΝ Οινουσσών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση
του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
α) Την Αριθμ.: 3625.6.7/02/15/11-05-2015 Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού/ΔΕΚΝ B΄ «Περί Προκήρυξης Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγω-
νισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου της ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»
β) Το κεφ. Β΄ τμήμα ΙΙΙ του Π.Δ. 715/21-8-79 (Φ.Ε.Κ. 212-Α/79) «Περί μισθώσεως και
εκμισθώσεως ακινήτων ».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού, με
κατάθεση προσφορών και στη συνέχεια δια προφορικών προσφορών, με κριτήριο την
συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη πλειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση
του κυλικείου της Α.Ε.Ν./ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.
2. Το κυλικείο της Ακαδημίας, βρίσκεται στο χώρο του ισογείου καλύπτοντας επιφάνεια
περίπου 16,5 τ.μ.
3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ την 11- 06 - 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης των
προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή της Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Η διάρκεια της μίσθωσης
του κυλικείου θα είναι τρία (03) έτη, (από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης) με μηνιαίο
μίσθωμα εκκίνησης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα
προκύψει από τον διαγωνισμό θα είναι σταθερό για το πρώτο έτος, για δε το δεύτερο και το
τρίτο έτος της σύμβασης μίσθωσης θα αναπροσαρμόζεται σε ανάλογο ποσοστό με αυτό του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και θα αποδίδεται από τον μισθωτή, απευθείας στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν), οδός Γλαδστώνος, αρίθμ.01 - Αθήνα, μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο κάθε μήνα, προκαταβολικά, με το χαρτόσημο που αναλογεί. Στη συνέχεια το
σχετικό αντίγραφο απόδειξης καταβολής του μισθώματος θα παραδίδεται στην Α.Ε.Ν. για
ενημέρωσή της.
4. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, του
καταναλισκόμενου ύδατος του κυλικείου καθώς και όλων των τελών-φόρων κλπ που
συμπεριλαμβάνονται στους εν λόγω λογαριασμούς, με τοποθέτηση ειδικών μετρητών με δική
του δαπάνη. Επίσης τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων των εκμισθούμενων χώρων (υδραυλικών – ηλεκτρικών κλπ).
5. Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία αναφορικά με τις
τιμές των παρεχόμενων ειδών, ως επίσης τις σχετικές εντολές και οδηγίες της Ακαδημίας.
6. Η είσοδος και η παραμονή των σπουδαστών και του προσωπικού της Σχολής στο χώρο
του εντευκτηρίου, όπου ευρίσκεται το κυλικείο, είναι ελεύθερη, τόσο κατά τις ώρες
λειτουργίας του κυλικείου, χωρίς την υποχρέωση λήψης διατιθεμένων ειδών, όσο και κατά
τις ώρες που δεν λειτουργεί αυτό.
7. Ο πλειοδότης (μισθωτής) υποχρεούται όπως:
α) Εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας κυλικείου πριν την έναρξη
λειτουργίας.
β) Διαθέτει τυποποιημένα είδη κυλικείου σε ικανή ποσότητα και ποικιλία, ώστε να
καλύπτονται κατά το δυνατόν οι απαιτήσεις των σπουδαστών και του προσωπικού της
Σχολής.
γ) Εξασφαλίσει τη συνεχή και κανονική λειτουργία του κυλικείου με την διάθεση του
κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση των
σπουδαστών και του προσωπικού της Σχολής, υποχρεωμένου του προσωπικού (κυλικείου) να
φέρει την προβλεπόμενη από τις υγειονομικές διατάξεις ενδυμασία και τα απαραίτητα
έγγραφα υγείας.
δ) Εξοπλίσει το κυλικείο με τα απαραίτητα ψυγεία, βιτρίνες και λοιπά μηχανήματα και
σκεύη, για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
ε) Να τηρεί με σχολαστικότητα όλες τις σχετικές με τη λειτουργία του κυλικείου υγειονομι-
κές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές της
Διοίκησης της ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.
στ) Διατηρεί τους χώρους και τα προσφερόμενα είδη καθαρά, υποκείμενα στον υγειονομικό
έλεγχο της αρμόδιας Αρχής και της Διοίκησης της Σχολής.
ζ) 'Έχει αναρτημένο πίνακα που να αναγράφει τα προσφερόμενα είδη με τις αντίστοιχες τιμές,
μετά από προηγούμενη έγκριση της Διοίκησης της Σχολής.
η) Διατηρεί το μίσθιο σε πολύ καλή κατάσταση, ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε
ζημιάς που θα προκαλέσει σε αυτό, μέχρι τον χρόνο παράδοσης του.
θ) Εφοδιασθεί με κατάλληλο Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
κατά το πρότυπο ISO 22000:2005, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης (εσωτερικού ή
εξωτερικού), το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ το αργότερο εντός τριών (03) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη Πιστοποίησης, θα κινείται
διαδικασία λύσης Σύμβασης μίσθωσης.
ι) Μεριμνά για την αισθητική του χώρου, εφόσον απαιτείται, (τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των εσωτερικά, εξωτερικά, διαμόρφωση τυχόν αυλής, κήπου κλπ), σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Ακαδημίας.
ια) Να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής και των καταναλωτών, σύμφωνα με τους
νόμους του κράτους.
8. Ο πλειοδότης (μισθωτής) δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την
πραγματοποίηση των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας, όλα δε τα υπ' αυτού
τοποθετημένα κινητά είδη (εξοπλισμός κυλικείου, μετρητές ύδατος και ηλεκτρικού
ρεύματος), παραμένουν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού.
9. Ο πλειοδότης (μισθωτής) δεν δικαιούται, για οιοδήποτε λόγο, να ζητήσει την μείωση
του μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης σε αυτόν και μέχρι την λήξη της
σχετικής σύμβασης, ούτε να ζητήσει έκπτωση λόγω μη λειτουργίας της Σχολής κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κλπ,. ή σε τυχόν περίοδο αποχής
σπουδαστών.
10. Η λειτουργία του κυλικείου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
11. Η Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης με τον
μισθωτή, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφα-
ση για την λύση της σύμβασης ανακοινώνεται στον μισθωτή τρεις (03) τουλάχιστον μήνες
πριν την λύση της σύμβασης, Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει καμία αποζημίωση
δικαιούμενος μόνο εις την απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την επιστροφή του μη
δεδουλευμένου μισθώματος.
12. Η παράβαση των όρων της Σύμβασης συνεπάγεται για πρώτη φορά την επιβολή
προστίμου στον μισθωτή, ύψους 100,00 έως 200,00 ευρώ για κάθε αιτία Σε περίπτωση
υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται ή να λύεται η Σύμβαση με απόφαση του Υπ.
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη
πρόταση της Διοίκησης της ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Ειδικά η αδικαιολόγητη διακοπή λειτουργί-
ας του κυλικείου πέρα από τις τρεις (03) ημέρες, με υπαιτιότητα του μισθωτή καθώς και η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του ενοικίου πέραν του διμήνου, συνεπάγεται την
λύση της μίσθωσης, την έξωση του μισθωτή κατά την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και τις συνέπειες που προβλέπονται από τα άρθρα 44 και 48 του Π.Δ. 715/79
(βεβαίωση καταλογισμού και είσπραξη κατά διαδικασία είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).
13. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κηρυχθεί
έκπτωτοι κατά το παρελθόν και ασκούν στο εσωτερικό της χώρας Εμπορικό, Βιομηχανικό ή
Βιοτεχνικό επάγγελμα το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, εφόσον
προσκομίσουν τα απαραίτητα αναφερόμενα δικαιολογητικά του πίνακα του παραρτήματος
Α΄.
14. Οι προσφορές αυτών που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα έχουν ισχύ για χρονικό
διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα
υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Τα λοιπά στοιχεία - δικαιολογητικά τοποθετούνται σε
χωριστό φάκελο. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Πρέπει δε να αναφέρεται απαραίτητα ότι οι συμμετέχοντες
έλαβαν γνώση των όρων τις διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
15. Απαγορεύεται ρητά η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και η παροχή παντός τυχερού ή
μηχανικού παιχνιδιού, παιγνιόχαρτων, λαχείων κ.λ.π., στον ευρύτερο χώρο του κυλικείου.
16. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η προσφορά να συνοδεύεται από εγ-
γύηση ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα των τριακοσίων ευρώ
(300,00€) και θα έχει χρονική ισχύ 60 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η καταβολή της εγγύησης θα γίνει με κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
17. Προ της υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, ο πλειοδότης (μισθωτής) υποχρεούται να
αυξήσει την εγγύηση ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσό ίσο με το διπλάσιο του μηνιαίου
μισθώματος που επιτεύχθηκε και με χρονική ισχύ τριών (03) ετών και τριών (03) μηνών. Η
εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται κάθε φορά που αναπροσαρμόζεται το
μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση με δυο μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει
υπέρ του ΜΤΝ, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε
υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης η εγγύηση παραμένει μέχρι την λήξη της Σύμβασης
μίσθωσης στην ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης και η οποία επιστρέφεται στον μισθωτή εντός ενός (01) μηνός από τη λήξη της
μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς την Ακαδημία. Στους υπο-
λοίπους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός πέντε (05) ημερών
από της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
18. Η κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υπόκειται στην έγκριση
της αρμόδιας Περιφέρειας που εδρεύει η Σχολή.
19. Η κατακύρωση του διαγωνισμού στον προκριθέντα πλειοδότη γνωστοποιείται
εγγράφως σε αυτόν και καλείται, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Εάν ο πλειοδότης, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνι-
σμός δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβαση μίσθωσης μέσα σε δεκαπέντε ( 15 )
ημέρες, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κηρύσσει αυτόν
έκπτωτο και καταπίπτει υπέρ του Κ.Ν.Ε. η εγγύηση συμμετοχής που κατατέθηκε.
Στη συνέχεια η Υπηρεσία προβαίνει σε νέα εκμίσθωση, χωρίς διαγωνισμό, από τον πίνακα
κατάταξης του διαγωνισμού. Σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη που δεν προσήλθε για την
υπογραφή της σύμβασης, χρεώνεται η πληρωμή της τυχόν επί ελλιπούς διαφοράς του μισθώ-
ματος, μέχρι την λήξη του χρόνου μίσθωσης που ορίζεται στην διακήρυξη.
20. Η Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας όφειλε αυτός να λάβει γνώση και δεν
υποχρεούται εκ του λόγου αυτού, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή σε λύση της
μίσθωσης.
21. Η Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο,
ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου
χωρίς υπαιτιότητα της Α.Ε.Ν.
22. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου
βαρύνουν τον πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί πλειοδότης, τα έξοδα δημοσίευσης
θα βαρύνουν Παγία Προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)
ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.
23. Εάν κάποιος πλειοδότης ενεργεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην
επιτροπή και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.
24. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας
διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η
οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτό. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από αυτούς
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσά-
ρων (24) ωρών από την λήξη διενέργειας αυτού.
25. Τους όρους της παρούσας ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια μπορούν οι ενδιαφερόμε-
νοι να πληροφορούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
στο τηλέφωνο 2271055209.
26. Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και επίσης να αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες του Υπουργείου (www.yen.gr), του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) &
diavgeia.gov.gr.
Ο Διοικητής
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης
Ανήκει στην Αριθ. Πρωτ.:3625.01/01/15/18-05-2015 Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της Α.Ε.Ν/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα
επικυρωμένο, καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ημερομηνία έκδοσης εντός του
τελευταίου εξαμήνου.
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό.
5) Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρει υπό μορφή δήλωσης την προηγούμενη
επαγγελματική του εμπειρία με συνημμένα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα.
6) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (όπως προβλέπεται στους επί μέρους ειδικούς όρους).
7) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO
22000:2005, από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης (εσωτερικού ή εξωτερικού), το οποίο
θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ το αργότερο εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη Πιστοποίησης, θα κινείται διαδικασία λύσης
Σύμβασης μίσθωσης.
8) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) από όλους τους
συμμετέχοντες όπου θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότες, θα εφοδια-
σθούν το αργότερο εντός τριών (03) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με Πιστοποιητικό
συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.
9) Όλοι οι συμμετέχοντες πέραν των παραπάνω θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) όπου θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση
του προς εκμίσθωση χώρου, ότι αποδέχονται πλήρως τα καθοριζόμενα στους όρους της
διακήρυξης και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά
νόμιμο πληρεξούσιο.
Έλλειψη δικαιολογητικών, πλην εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση (7) Πίνακα
Δικαιολογητικών, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ενδιαφερόμενου από την διαδικασία
του διαγωνισμού.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *