Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών - Δικιολογητικά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΔικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικονένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ.


1. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.

2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγουμένου έτους, δηλ. του έτους 2013) ή της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο του αποκόμματος του ΤΑΧΙΣΝΕΤ που αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Σημείωση: Το Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να επικυρωθεί από την υπηρεσία μας με υπόδειξη του πρωτότυπου. Σε περίπτωση υποβολής του Ε1, αυτό πρέπει να είναι επικυρωμένο ως ακριβές αντίγραφο από την Δ.Ο.Υ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το έτος 2014.

4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το ΙΒΑΝ.

5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.

Σημειώσεις:

1.) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ήτοι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

2.) Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτημένο από αυτόν.


Πληροφορίες: ΚΕΠ Οινουσσών


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *